Bioenergoterapia

JERZY MRUGAŁA ukończył szkolenie w zakresie bioenergo­terapii, masażu leczniczego i sportowego, masażu chiń­skiego i laseroterapii. Jest dyplomowanym Mistrzem Bioenergote­rapii. Należy do grona znanych i cenionych liderów bioenergoterapii. Uzdrawianiem zajmuje się od 1981 r. Opracował grupowe seanse nowej generacji. Jego indywidualne zabiegi dają szybkie i wymierne efekty, a nierzadko w trakcie seansu dochodzi do wielu szybkich uzdrowień. Energia Jerzego Mrugały działa na wiele schorzeń: są to choroby serca i układu krążenia, ukł. oddechowego, ukł. trawienia ,ukł. moczowego, reumatyzm, bóle kręgosłupa, alergie , migreny oraz wiele innych. Uzdrowiciel zdobył szereg nagród na festiwalach zdrowia, a wątek filmowy z Jerzym Mrugałą znalazł się w filmie „ Goodbye Rockefel­ler” .Teczka pełna poprawionych laboratoryjnych wyników jest gruba, znajduje się tam szereg potwierdzeń, które niezbicie wykazują fenomen Jerzego Mrugały.

Choroby nowotworowe są naturalnym testem możliwości uzdro­wiciela. Po zabiegach Jerzego Mrugały wiele osób z nieuleczalna cho­roba nowotworową zupełnie wyzdrowiało w trakcie oczekiwania na konieczne operacje. Oto kilka poglądowych przykładów:

Tadeusz S: nowotworowy naciek oskrzela w postaci masy kalafiorowa­tej obciążającej płuco i uniemożliwiającej ruch płuca - przypadek do operacji .Po pięciu zabiegach J.M wszystko znika. (Dokumenty do wglądu).

Jan H: guz nowotworowy prawego płuca .Pacjent czeka na operację. Po pięciu zabiegach badania kontrolne w szpitalu stwierdza już zdrowe płuco. Mimo tego wydaje się to lekarzom nieprawdopodobne a więc rozcinają płuco celem bezpośredniego oglądu. Płuco okazuje się zupeł­nie zdrowe. Pacjent zostaje zaszyty a później wypisany do domu. (Do­kumenty do wglądu).

Zbigniew Z: miał dwa guzy nowotworowe pęcherza moczowego. Bada­nia medyczne potwierdzały konieczność wycięcia całego pęcherza mo­czowego. Cztery zabiegi u J.M i pęcherz okazuje się zdrowy. (Donowotwór prostatku­menty do wglądu).

Andrzej N: Miał złośliwy guz prostaty, co potwierdzała wykonana biopsja. Zakwalifikowany do wycięcia prostaty. Przez dwa mie­siące do operacji brał hormony, w tym czasie dwa razy w tygodniu brał zabiegi u J.M .Przed operacją lekarze stwierdzili znikniecie guza pro­staty, ale niestety nie wykonano biopsji .W efekcie wykonano resekcję prostaty. W wyciętej prostacie nie było już komórek nowotworowych! (Dokumenty do wglądu). W wyżej wymienionych przypadkach oprócz Andrzeja N. Nie stosowali lekarze żądnych leków.

Andrzej B: Jedyna szansą na przeżycie była transplantacja serca- jego własne było już bardzo chore. Poszukiwano dawcy serca. Andrzej B. trzy razy był na zabiegach u J.M. Jego serce wyraźnie się wzmocniło. Okre­sowe badanie (dokładne) stwierdziło , że serce jest już na tyle zdrowe iż transplantacja nie jest potrzebna, wystarczy zażywanie leków. (Dokumenty pacjent dostarczył, ale po tygodniu z obawy o dalszą po­prawną opiekę szpitalną wycofał je. Zły stosunek lekarzy do bioterapii w tym szpitalu zmusił go do tego kroku).

Jerzy Mrugała jako jedyny wśród uzdrowicieli ma potwierdzone wyniki badań laboratoryjnych ( badania histopatologiczne) (bada­nie mikroskopowe komórek) z których wynika, że po jego zadziała­niu na pacjenta z nowotworem , komórki nowotworowe cytuję „ Wykazują zmiany wsteczne- obumieranie jak po leczeniu chemicz­nym”(Dokumenty do wglądu)

Stwierdzenie tego faktu poprzez badania histopatologiczne jest prawdziwą rewelacją, daje niezbite potwierdzenie fenomenu uzdrawiania jakim jest Jerzy Mrugała.